ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 254

Гештальт

Ґештальт - філософське поняття, що позначає обєкт у його цілісності, без розчленування на складники, цілісна структура, яка формується у свідомості людини при сприйнятті обєктів або їхніх образів.

Гілеморфізм

Гілеморфізм - метафізична точка зору, згідно з якою будь-який обєкт складається з двох основ, потенційної і актуальної. Термін остаточно утвердився в літературі в XIX ст.

Диферанс

Диферанс - філософське поняття, введене французьким філософом деконструктивістом Жаком Дерріда. Вперше він використав це поняття у 1963 році в роботі "Cogito et histoire de la folie". Диферанс це одночасно і встановлення відмінності, і відстрочка ...

Дихотомія (апорія)

Дихотомия - одна із апорій Зенона Елейського, що стверджує логічну суперечливість математичної моделі руху. Щоб пройти шлях, потрібно спочатку пройти половину шляху, а щоб пройти половину шляху, потрібно спочатку пройти половину половини, і так д ...

Добро

Добро - категорія етики, якою позитивно оцінюють певну поведінку, явища чи події. Добро - благо, моральне, правильне, стверджувальне, позитивний початок, корисне, пожиточне. Протистоїть злу, поганому, руйнівному, негативному початку. Людській вол ...

Досвід

Досвід - віддзеркалення в людській свідомості законів обєктивного світу і суспільної практики, одержане в результаті активного практичного пізнання. Сукупність практично засвоєних знань, навичок, знання життя, засноване на пережитому, випробувано ...

Дух (філософія)

Дух - філософське поняття, часто ототожнюється з нематеріальним початком. Визначення співвідношення духу і матерії часто вважається основним питанням філософії. ДУХ - філософська категорія; потенціал творчої активності - перехід від стану речей д ...

Духовність

Духовність - абстрактний іменник до слова духовний. Як і слово першооснова духовність повязана з внутрішнім психічним життям людини, її моральним світом. Також слово часто має відтінки оціночної категорії та повязується з релігією. Як термін слов ...

Ейдос

Ейдос - термін античної філософії і літератури, спочатку означав "видиме", "те що видно", але поступово набув глибшого змісту - "конкретна наявність абстрактного", "речова даність у мисленні" ; в загальному значенні - спосіб організації та/або бу ...

Експлікація

Експлікація - метод розкриття суті та значення предмету. Використовується в аналітичній філософії та літературній критиці. Згідно з означенням Рудольфа Карнапа, експлікація - це пояснення, яке дозволяє замінити неточне поняття про предмет на точне.

Екстаз

Екстаз - позитивно забарвлений афект. Вищий ступінь захвату, наснаги, інколи переходить в несамовитість.

Еманація (філософія)

Еманація - у філософії концептуальний термін, що означає створення Універсуму шляхом витікання його з першопочатку, Єдиного Божества. Еманація лат. emanatio - витікання - у вченні неоплатоніків "випромінювання" вищими формами буття нижчих.

Ентелехія

Ентелехія - реалізація, дійсність; життєва сила, що її припускають у філософії віталізму. У філософії Аристотеля ентелехія - внутрішня мета руху, закладена в прихованому вигляді у кожному бутті до його здійснення; діяльний, формувальний початок.

Еон (філософія)

Еон - поняття давньогрецької та сучасної філософії. В античності позначало століття, дорогу життя, час в іпостасі перебігу життя людини і живих істот. У сучасній філософії має відношення до часу як абстрактної категорії, протиставляється Хроносу ...

Життєсвіт

Життє́світ - центральне поняття "пізньої" філософії Едмунда Гуссерля, значення якого полягає в подоланні вузькості горизонту строго феноменологічного методу за рахунок звернення до обумовленості свідомості світовими мотивами його конституції. Впе ...

Загальне

Загальне - значення слова, форма існування всіх особливих і одиничних явищ, закономірна форма їх взаємозвязку у складі конкретного цілого. Розрізняються Абстрактний-в. і Конкретний-в. Абстрактний-у. - відбиване в спогляданні і виставі схожість, п ...

Загальний звязок явищ

Загальний звязок явищ - в концепціях філософського монізму - найбільш загальна закономірність існування навколишнього світу. Взаємозвязок предметів і процесів дійсності існує і виявляється тільки в процесі їх взаємодії на всіх структурних рівнях ...

Закономірність

Закономірність - обєктивний, постійний і необхідний взаємозвязок між предметами, явищами або процесами, що випливає з їх внутрішньої природи, сутності. Існують три основні групи законів: специфічні частинні, наприклад, закон додавання швидкостей ...

Злісна проблема

Злісна проблема - термін, що використовується для проблеми, яку складно або неможливо вирішити внаслідок неповноти, суперечності або мінливості інформації і вхідних умов. "Злісні" проблеми, як правило, настільки вписані в контекст, що рішення мож ...

Ідея

Ідея, грец. ιδέα - початок, принцип) - форма духовно-пізнавального відображення певних закономірних звязків та відношень зовнішнього світу, спрямована на його перетворення. За своєю логічною будовою ідея є формою мислення, різновид поняття, зміст ...

Інакшість

Інакшість, або альтерність - міждисциплінарна категорія; поняття, яке є предметом дослідження багатьох наукових галузей, передусім філософії, психології, соціології, педагогіки, антропології, культурології і т.д. Є близьким до поняття "своєрідніс ...

Інтерсубєктивність

Інтерсубєктивність - філософське поняття, що означає 1) особливу спільність; 2) певну сукупність ідей, установок і переконань, що характеризуються спільністю; 3) узагальнений досвід представлення предметів.

Інший

Інший, рідко инший - центральна категорія сучасної філософії. Два моменти - зосередження людської особистості на самості та недоступність нам внутрішнього світу іншої людини - породжують проблему відношення "Я та Іншій". Людська особистість самод ...

Існуючий мислитель

Існуючий мислитель - одне з основних понять данського філософа Серена Кєркегора. Філософія, ідеї, думки такого мислителя визначаються задачами і труднощами його особистого життя. На противагу "існуючому мислителю" філософ вводить поняття "абстрак ...

Кваліа

"Кваліа" - властивості, якості, quale - якого роду або якого сорту) - термін, що використовується у філософії, переважно в англомовній аналітичній філософії свідомості, для позначення сенсорних, чуттєвих явищ будь-якого роду. Був введений америка ...

Кількість

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій, побічна обставина матеріальних речей, за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Коеволюція (філософія)

Коеволюція - термін, який використовуваний сучасною наукою для позначення механізму взаємообумовлених змін елементів, складових цілісної системи, що розвивається. Виникнувши в біології, поняття "Коеволюція" поступово набуває статусу загальнонауко ...

Койнонія

Койнонія – спілкування людей з Богом та один з одним через Бога. Таїна Святого Причастя. Термін "koinōnia" позначає досить широке коло явищ, що мають відношення до вертикального та горизонтального рівнів взаємодії. Поєднаними є й дискурси його за ...

Компатибілізм

Компатибілізм - вчення про те, що свобода волі сумісна з детермінізмом. Водночас можна сказати, що свобода волі в компатибілізмі визначена таким чином, що може співіснувати з детермінізмом. Компатибілісти вважають, що свобода може бути присутньою ...

Конкретне

Конкретне - вид понять у традиційній формальній логіці. Конкретне поняття відображає окремий предмет або клас предметів "Хрещатик", "вулиця Києва". Конкретному протиставляється абстрактне поняття, що відображає не предмет, а певну його ознаку чи ...

Краса

Краса - абстрактна властивість речі, ідеї, місця чи живої істоти, зокрема людини, що приносить відчуття приємності, яке відповідає задоволенню. Краса є неодмінною складовою сприйняття світу людиною. Краса вивчається як категорія естетики, соціоло ...

Критерій істини

Критерій істини - термін епістемології, який визначає стандарти, правила й процедури, за якими можна було б судити про істинність тверджень. Критерії істини є інструментами верифікації. Розуміння критеріїв істини філософського вчення наріжний кам ...

Критика

Критика - розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями. Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб. Використовується в мовленні як вказівка на вади, ...

Любов

Любов - почуття глибокої сердечної прихильності до особи, привязаності або сильного інтересу до когось чи чогось. Любовю називають внутрішній, духовний потяг до чого-небудь; глибоку повагу, шанобливе ставлення чи приязнь до людини; стосунки між ч ...

Маєвтика

Маєвтика - запропоноване Сократом мистецтво витягувати приховане в людині правильне знання за допомогою майстерних навідних питань.

Манас (філософський термін)

Манас - в давньоіндійській філософії ємнісне поняття розуму людини, яке включає всі його ментальні прояви, і яке виникає в процесі індивідуального життя. Це поняття має широку основу: манас не лише набір інтелектуальних якостей, за своїм складом ...

Мета

Мета - означає стан в майбутньому, котрий можливо змінити відносно теперішнього та варто, бажано або необхідно досягнути. У такий спосіб мета є бажаною кінцевою точкою процесу, як правило дії людини. З досягненням мети повязаний успіх проєкту, аб ...

Мімезис

Мімезис: також мімесис - термін давньогрецької філософії і естетики яким позначали основні принципи творчої діяльності митця. Мімезис є імітацією або репрезентацією чогось/когось. В античному світі мімезисом вважалася імітація тієї чи іншої особи ...

Мовна гра

Мовна гра - термін Людвіга Вітгенштейна, введений ним у "Філософських дослідженнях" 1945 року для опису мови як системи конвенціональних правил, зафіксованих мовленнєвою системою. Поняття мовної гри передбачає плюралізм значень. Концепція мовної ...

Момент часу

Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні. Фундаментальна роль цього поняття для формування просторово-часових уявлень розкрита Альбертом Ейнштейном у спеціальній теорії відносно ...

Надія

Надия або сподівання - емоційне переживання, відчуття, емоція, що виникає при очікуванні субєктом бажаної події, передчуття такої події. Інше означення сподівання - віра, в позитивне, з точки зору субєкта, розвязання ситуації, що склалась у його ...

Надлюдина

Надлюдина - концепція, сформульована в творчості німецького філософа Фрідріха Ніцше як мета, до якої повинна прагнути людина в своєму розвитку. Єдиного розуміння точного значення терміна не існує. Ніцше говорить про надлюдину вперше у "Веселій на ...

Небуття

Небуття - відсутність, заперечення буття, неіснування взагалі, неіснуюча реальність, абсолютний початок усього сущого. Ніщо - спосіб існування небуття. За Демокрітом небуття знаходиться серед буття, наповнюючи і пронизуючи його. Небуття - онтолог ...

Необхідність і випадковість

Необхідність і випадковість - філософські категорії для позначення двох протилежних форм всезагального звязку між явищами дійсності. Необхідність відображає внутрішню закономірність у звязках між явищами, яка зумовлює їхнє існування, виникнення і ...

Нірвана

Нірвана або мовою палі ніббана - стан переходу в абсолютну порожнечу, спокій. Виникає в результаті відмови живої істоти від всіх пристрастей, бажань, почуттів. Центральне поняття буддизму і джайнізму. Необхідною умовою досягнення нірвани є розрив ...

Нірішваравада

Нірішваравада - загальне позначення індійських філософських і релігійних течій, які заперечують існування Ішвари. До нірішваравади ставляться як ортодоксальні, так і неортодоксальні доктрини. Серед ортодоксальних систем давньоіндійської філософії ...

Ніщо

Ніщо - категорія, яка фіксує відсутність, небуття певної суті, або відсутність, заперечення буття взагалі, активний початок негації, негативності взагалі. "Ніщо" предметне відноситься до сфери відносного небуття яке може мати просторово-часову ло ...

Ноезис

Ноезис - в феноменології Е. Гуссерля поняття, що означає реальний зміст переживання свідомості, тобто само переживання, взяте як таке - не повязане з трансцендентною до нього реальністю. Ноезис протиставляється ноемі, що є його інтенціональним ко ...

Ноема (філософія)

Ноема - мислене уявлення про предмет, або, іншими словами, предметний зміст думки; представленість предмета у свідомості. Поняття феноменології Е. Гуссерля, що означає зміст переживання свідомості, коли ми розглядаємо останнє як поєднане з чимось ...

Номадологія

Номадологія - проект нового бачення світу, запропонований Ж. Делезом і Ф. Гваттарі в 1970-х рр. Характеризується відмовою від ідеї жорсткої структури, заснованої на бінарних опозиціях, а також від ідеї суворого детермінізму. Одним з ключових симв ...