ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 250

Релігійна свідомість

Релігийна свідомість - це сукупність образів, уявлень, почуттів та переживань, що мають своїм предметом священне, вище та істинне буття та такі, що спрямовані до означених предметів. Релігійна свідомість - це набута з певних причин віра у надприр ...

Рефлексія (філософія)

Рефлексія - філософський метод, за якого обєктом пізнання може бути сам спосіб пізнання чи знання, думка, вчинок. Рефлексія - унікальна здатність людської свідомості в процесі сприйняття діяльності сприймати й саму себе, внаслідок чого людська св ...

Ригоризм

Ригоризм - строгість проведення якого-небудь принципу у поведінці та думці. Ригоризм виключає компроміси і не враховує інші принципи, відмінні від позиції субєкта. Зазвичай під ригоризмом розуміють моральний моралістичний, етичний ригоризм, який ...

Ризома

Ризома - один з найважливіших і найвідоміших концептів у філософії Жиля Делеза. Розроблений головним чином у творах, написаних у співавторстві з психологом і психіатром Феліксом Гваттарі і покликаний слугувати основою і формою реалізації "номадол ...

Річ у собі

Річ у собі - термін, який Іммануїл Кант використовував у своїй філософії для позначення сутності, цілком незалежної від досвіду. В історії філософії цей термін використовують для позначення концепції, покладеної в основу праці І. Канта "Критика ч ...

Робітниче самоврядування

Робітниче самоврядування - форма організації трудового процесу, за якої трудовий колектив самостійно приймає ключові рішення щодо роботи підприємства. Менеджери та керівники взагалі повністю ліквідовані як частина персоналу на такому підприємстві ...

Розвиток

Розвиток - незворотня, спрямована, закономірна зміна матеріальних і ідеальних обєктів. Тільки одночасна наявність всіх трьох зазначених властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін: при відсутності спрямованості зміни не можуть накопичу ...

Роздум

Твір-роздум - це звязний текст, у якому в логічній послідовності передано думки, міркування як доказ чи пояснення чогось, робляться відповідні висновки. Основними ознаками такого твору є: наявність провідної ідеї; достатність аргументації; наявні ...

Розум (філософія)

Розум - філософське поняття, яке виражає здатність мислити: аналізувати, й робити висновки. Вища форма творчої інтелектуальної діяльності, що полягає в усвідомленому оперуванні поняттями і опирається на розкриття їхньої природи і змісту. У повсяк ...

Розширення (філософія)

У філософії, розширення терміну це множина обєктів що ним описуються. Наприклад, розширенням терміну "хмарочос" є усі будинки до яких застосовний даний термін: Емпайр Стейт Білдінґ, Вріґлі Тавер, і т.д.

Романтичне кохання

Романтичне кохання - одна із культурно-історичних форм любові, сенсом якої є створення пари на основі союзу двох людей. Виразне і приємне відчуття емоційного потягу до іншої людини, повязане з любовю. У контексті романтичних відносин любові: висл ...

Самокритика

Самокритика - рефлексивне ставлення людини до себе, здатність до самостійного пошуку помилок, оцінки своєї поведінки і результатів мислення. Наявність критики до себе вважається умовою психічного здоровя особистості, але надмірна самокритика може ...

Саморух

Джерелом саморуху є внутрішні причини, насамперед, протиріччя, властиві всім обєктам із системною будовою, або інші сили - наприклад, взаємодія окремих складових системи. Вплив зовнішніх умов на конкретну саморушну систему здійснюється опосередко ...

Самсара

Сансара або Самсара - нескінченний цикл страждань в буддизмі, індуїзмі, джайнізмі, сикхізмі та інших дхармічних релігіях. У релігійно-філософських системах Стародавньої Індії - це уявлення про плинність усього живого, процес переходу однієї тілес ...

Саттва

Саттва - ґуна доброти, одна з трьох ґун матеріальної природи в філософії індуїзму, зокрема у філософії санкхї - однієї з шести ортодоксальних філософських систем індуїзмі. Серед трьох гун - саттви, раджас і тамас - саттва вважається найчистішою і ...

Світ-системний підхід

Світ-системний підхід - міждисциплінарний погляд на розвиток світової історії та світової економіки як на взаємодію центрів та периферії у відокремлених один від іншого світах-економіках. Підхід продовжує традиції історичного матеріалізму Карла М ...

Світовідчуття

Світовідчуття - це найбезпосередніший за змістом спосіб ствердження світогляду. Світ і ставлення до нього людини відтворюються тут у чуттєво-емоційній формі. Світовідчуття - це передусім переживання й оцінки, звернені не до окремих явищ або ситуа ...

Світосприйняття

Світосприйняття - спільне бачення світу і ставлення до нього. Як правило, мається на увазі сприйняття зовнішнього світу через призму внутрішнього світу, за допомогою своєї внутрішньої картини життя.

Свобода волі

Свобода волі - філософське питання про те, чи людина вільна у своїх діях або рішеннях, чи вони визначені наперед, детерміновані. Упродовж віків це питання цікавило філософів і теологів. Розгляд цього питання потребує розуміння взаємодії між свобо ...

Симулякр

Симулякр - ключовий термін постмодерністської філософії, який означає зображення, копію того, чого насправді не існує. Сьогодні це поняття розуміють як культурне або політичне утворення, що копіює форму вихідного зразка. Симулякр може стосуватися ...

Соборність (філософія)

Соборність - ключове поняття російської релігійно-філософської думки XIX - XX ст., добровільне обєднання на основі любові до Бога і один до одного. Поняття було введено російським філософом Олексієм Хомяковим і розвинене в XIX столітті словянофіл ...

Софізм Еватла

З давніх-давен існує всі добре відомий "софізм Еватла" про який повідомляється вже у творі давогрецького софіста Протагора під назвою "Позов про плату". Полягає він ось у чому: "Еватл брав уроки софістики у Протагора за домовленістю, що гонорар в ...

Софія (філософія)

Софія, Мудрість - поняття в античній та середньовічній філософії, юдаїзмі, гностицизмі і християнстві, що виражає особливе уявлення про мудрість або уособлена мудрість. У давнину - розумне вміння в творчості Гомер; "Знання про сутність", про "при ...

Спіритуалізм

Спіритуалізм - філософське учення, що визнає суттю світу духовну першооснову і розглядає матеріальне як творіння духа і протилежне за своїм змістом матеріалізму. Окремі учені ототожнюють спіритуалізм з ідеалізмом. У цьому з ними згоден "Кишеньков ...

Стихія (алхімія)

Стихия в античній і середньовічній натурфілософії - одна з чотирьох першооснов світу: земля, вода, повітря і вогонь. Вчення про чотири елементи становило теоретичну основу алхімії.

Стосунок

Стосунок - у Аристотелівській логіці одна з 10 категорій на які Арістотель поділив всі матеріальні та абстрактні речі та поняття дійсності. Як одна з таких категорій стосунок це - побічна обставина у речі, несіння чи посилання цієї речі до іншої ...

Структурна революція

Структурна революція - процес радикальної зміни соціальної формації, наслідком якого є сутнісні перетворення звязків між працею, виробництвом, та цінністю речей. Визначена та описана Жаном Бодрійяром у роботі "Символічний обмін та смерть".

Субєкт (філософія)

Субє́кт (лат. subjectum те, що лежить внизу, перебуває в основі}} з точки зору філософії - поняття, яке означає носій діяльності, що пізнає світ навколо себе та впливає на нього; людина або група осіб, культура, суспільство або людство в цілому н ...

Субєктивізм

Субєктивізм - світоглядна позиція, яка базується на основі будь-якого знання субєктивного досвіду. У своїй крайній формі субєктивізм може ставити існування будь-чого в залежність від усвідомленості про нього субєкта. На думку матеріалістів субєкт ...

Сумління

За англійським словником Вебстера, поняття сумління має такі значення: 1 Моральна свідомість взагалі Діяльність або здатність, що знаходиться між правильним та помилковим справедливим та несправедливим, добрим та злим у своїй власній поведінці та ...

Суперечність

Суперечність, рідше протиріччя - відношення двох суджень, кожне з яких є запереченням іншого. У логіці - це хиба, повязана з порушенням закону суперечності, й означає, що в деякому судженні припускається два взаємно протилежних та несумісних твер ...

Суперінтелект

Суперінтелект, гіперінтелект або надлюдський інтелект - гіпотетичне існування особи, яка володіє інтелектом, що перевершує розумові здібності будь-якої існуючої людини. "Суперінтелект" може також стосуватися конкретної форми або ступеня інтелекту ...

Суще

Суще - світоглядне поняття, яке у філософії розглядається в двох аспектах: з боку своєї визначеності, сутності, і з боку свого існування, буття. "Із розвитком критики метафізичних традицій суще протиставляється буттю, як тому, що лежить у підґрун ...

Тантралока

Тантралока - найбільш авторитетна робота кашмірського шиваїзму авторства Абхинавагупти. Завдяки широті і глибині охоплюваних в ній тем, вона вважається енциклопедією шиваїзму. У ній міститься синтез 64 моністичних агам і шкіл кашмірського шиваїзм ...

Теїзм

Теизм є релігійним або філософським переконанням існування надприродної сили чи істоти, яка створила світ, підтримує його та керує його розвитком. Існують різні напрями теїзму: генотеїзм й монолатрія: багатобожжя, віра в багатьох взаємозамінних б ...

Телеологічний аргумент

Телеологичний аргумент - аргумент на користь існування Бога або будь-якого іншого розумної істоти-творця, що ґрунтується на явищі існування складності або осмисленості в природі, наприклад, на існуванні таких складних істот як людина. Однією з ін ...

Телеологія

Телеологія - філософське вчення, за яким всі процеси є реалізацією наперед визначеної мети. Телеологія не тотожна детермінізму, оскільки детермінізм декларує всі події наперед визначеними, але не вказує того, що вони прагнуть до певної мети. Теле ...

Теодицея

Теодицея - релігійно-філософське вчення, що узгоджує існування Бога як творця і правителя світу поряд з існуванням темних сторін буття та узгоджує наявність зла й несправедливості з ідеєю мудрості, благості та всемогутності Бога. Термін введений ...

Теоцентризм

Теоцентризм - філософська концепція, в основі якої лежить розуміння Бога як абсолютного, досконалого, найвищого буття, джерела всього життя і будь-якого блага. При цьому основою моральності служить шанування Бога і служіння йому, а наслідування і ...

Томізм

Томизм - учення в схоластичній філософії і теології католицизму, засноване Томою Аквінським. Доктрина томізму виступає не стільки вченням про догмати віри, скільки вченням про способи збагнення цього вчення за допомогою розуму. Цим томізм відрізн ...

Точка зору

Точка зору - життєва позиція, думка, субєктивна оцінка подій. Термін похідний від "точки зору" - місця, де знаходиться спостерігач і від якого залежить видима перспектива.

Трансцендентальна ілюзія

Трансцендентальна ілюзія - термін, введений філософом Іммануїлом Кантом, для позначення системи філософсько-етичних поглядів, постулатів і доказів, що намагаються пояснити феномени позамежного по відношенню до світу явищ і недоступного пізнанню, ...

Трансцендентальний ідеалізм

Трансцендентальний ідеализм - установка у вченні Канта, що ототожнює і обмежує спостережувані речі феноменами свідомості. Основною передумовою цієї установки є відмінність між явищами як одиницями досвіду і речами в собі. Кант в Критиці чистого р ...

Трансцендентність

Трансцендентність і трансцендентний - філософський термін, що характеризує те, що принципово недоступне досвідному пізнанню або не ґрунтується на досвіді. Протилежність - іманентність. У широкому сенсі трансцендентне розуміється як "потойбічне" н ...

Українська духовна республіка

Українська духовна республіка - ідея українського гуманістичного обєднання, яку описав письменник-філософ Олесь Бердник. Діяльність спрямована на реалізацію ідеї Духовних Націй.

Упевненість

Впевненість, певність, самовпевненість - стан розуму, в якому він дає міцну згоду судженню без остраху можливості помилки; стан буття без сумніву, свобода від сумніву.

Філософія логіки

Філософія логіки - філософський підхід до розуміння типів / систем логіки, її значення і застосування, тобто філософія логіки - розділ філософії, який займається характером і обґрунтуванням систем логіки. Розвиток і виокремлення формальної логіки ...

Філософія мистецтва

Філософія мистецтва - сфера філософського знання, що вивчає природу мистецтва, включаючи такі загальні поняття, як інтерпретація, репрезентація, вираз і форма. Тісно повязана з естетикою, філософським вченням про красу і смак. Також використовує ...

Філософія Нового часу

Філософія нового і новитнього часу - період у розвитку філософської думки, що дав сузіря видатних мислителів різних країн і народів. При всій унікальності творчого внеску кожного з них можна виділити головні ідеї та типологічні особливості філосо ...

Філософія Середньовіччя

Філософія Середньовиччя - європейська філософія у 5 - 15 столітті. Середньовічна філософія мала інші завдання і цілі, ніж антична, вона невіддільна в епоху патристики від історії християнської догматики, а схоластичний період являє собою спробу п ...