ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 243

Гіперреальність

Гіперреальність - поняття семіотики і постмодерністської філософії, симульований світ, який сприймається за реальний і замінює його собою. Серед видатних мислителів, що розвивали ідею гіперреальності - Жан Бодрійяр, Даніель Боорстен, Альберт Борґ ...

Гіпотеза симуляції

Гіпотеза симуляції - філософська гіпотеза, якою передбачається, що наша реальність і навколишній світ є змодельованими якимось імітатором, а люди не можуть в повній мірі усвідомлювати, що вони живуть всередині цієї імітації.

Гнозис

Гнозис - філософський термін для позначення "знання", "пізнання", "пізнавання", "спізнавання". Філософи використовують гнозис для визначення духовного знання освіченої людини й описують його як пряме емпіричне знання надприродного або божественно ...

Гносеологія

Гносеологія - теорія пізнання, розділ філософії. Термін "гносеологія" був уведений і активно застосовувався у німецькій філософії XVIII ст. Гносеологія вивчає проблеми природи пізнання і його можливостей, відношення знання до реальності, досліджу ...

Двоїста істина

Двоїста істина - вчення про взаємну незалежність істин розуму і догм релігійної віри. Поняття "двоїста істина" виникло в епоху феодалізму. Його прихильниками були Ібн-Рушд, Дунс Скот, Френсіс Бекон та ін. Особливого поширення вчення "двоїстої іст ...

Деконструкція

Деконструкція - підхід до аналізу тексту, запропонований французьким філософом Жаком Дерріда, суть якого у виявленні в тексті прихованих суперечностей з метою показати можливість неоднозначної його інтерпретації. Дерріда ухиляється від точного ви ...

Джайнізм

Джайна-дгарма або джайнизм - релігійно-філософське вчення, що виникло в Індії приблизно в VI столітті до н. е., поширене в сучасній Індії та Шрі-Ланці. У сучасному світі джайнізм - невелика за кількістю вірян релігія, але дуже впливова в Індії, д ...

Дихотомія розуму та тіла

Дихотомия розуму та тила - погляд, що думка не є матеріальною, і тому відмінна від тіла. Дихотомія вважається початковою ідеєю дуалізму. Ця концепція стала відома завдяки філософським працям Рене Декарта. Відповідно до цієї точки зору, матеріаліс ...

Додаткова вартість

Додаткова вартість - це вартість, створена працівниками понад вартість робочої сили і безкоштовно привласнена власником засобів виробництва. Виходячи з цього, вартість товару можна виразити так: W = с + V + m де с - вартість засобів виробництва, ...

Доктрина

Доктрина - вчення, наукова або філософська теорія, політична система, керівний теоретичний чи політичний принцип або нормативна формула.

Доля

Доля - поняття, яке позначає наперед визначений перебіг подій у житті людини або розвитку суспільства. В українській мові слово доля використовується також для опису історії життя людини, того, що їй судилося пережити. Використання терміну доля н ...

Досю

Досю - термін японської філософії, який означає людину, котра досягла вершин у певній галузі знань чи навичок. Застосовується у традиційних науках і мистецтвах.

Душа

Душа - складне поняття з області філософії і релігії, одинична, індивідуальна, безтілесна, нематеріальна сутність, що за деякими віруваннями властива живим істотам. У більшості вірувань душа вважається безсмертною.

Дхарана

Дхарана - шостий щабель раджа-йоги, на якому садхака опановує мистецтво повного зосередження. Санскритське слово дхарана можна перекласти як утримання. Дхарана - ступінь глибокої медитації, при якому обєкт зосередження стійко утримується у свідом ...

Евдемонізм

Евдемонізм - етичний напрям, що вважає своїм принципом або метою життя щастя. Евдемонізм це античний принцип життєрозуміння, пізніше в етиці - принцип тлумачення і обґрунтування моралі, згідно з яким щастя "блаженство" є найвищою метою людського ...

Евіденціалізм

Евіденціалізм у епістемології визначається як позиція, відповідно до якої раціонально виправдане епістемічне переконання можливе тільки за умови його підтвердження емпіричними даними. Виникнення евіденціалізму повязують з іменем англійського філо ...

Елліністична філософія

Елліністична філософія - останній період розвитку філософії Стародавньої Греції, після Аристотеля, в період еллінізму - поширення грецької культури за межі старогрецьких колоній після завоювань Олександра Македонського. Часові рамки елліністичної ...

Емотивізм

Емотивізм або неокогнітивізм - субєктивістська теорія моралі, яка заперечує обєктивне значення етичних понять; один із напрямів неопозитивізму в етиці. Згідно з теорією етичні висловлювання не є логічними судженнями, а виключно виразом емоцій про ...

Емпіричне і теоретичне

Емпіричне і теоретичне - поняття, за допомогою яких сучасна методологія науки позначає гетерогенні системи наукового знання і сполучені типи науково-дослідної діяльності. Їх складна взаємодія обумовлює функціонування тієї чи іншої наукової дисцип ...

Епіфеноменалізм

Епіфеноменализм - теорія у філософії свідомості, яка полягає в тому, що ментальні феномени викликані фізичними процесами в мозку, а не є зовнішніми причинами. Таким чином, враження про те, що думки, почуття і відчуття впливають на фізичні процеси ...

Ерос (філософія)

Ерос - статева пристрасть, глибинне відчуття, що розуміється як сила, яка організовує праматерію, бувши водночас джерелом її розвитку.

Есенціалізм

Есенціалізм - це уявлення про те, що філософія чи наука може досягнути та представити абсолютну істину, наприклад, необхідні або значущі сутності обєктів, теоретичне та філософське наставлення, яке характеризується приписуванням деякій сутності н ...

Європейський словник філософій

Європейський словник філософій з підзаголовком "Лексикон неперекладностей" - українська версія французького енциклопедичного словника філософської лексики, створеного під керівництвом Барбари Кассен. Перший том Словника опубліковано видавництвом ...

Звідність

Не слід плутати з терміном "Звітність". Наприклад, Фінансова звітність. Звідність - відношення між поняттями, яке у логіці й математиці означає можливість редукції зведення одного поняття до іншого. Різновиди звідності: 1. Звідність множин, зведе ...

Здоровий глузд

Здоровий глузд - сукупність уявлень, поглядів, навичок мислення, які розгортаються не під дією науки, філософії чи якихось загальних принципів, а вироблених і зафіксованих людиною на основі її повсякденного життя. Здоровий глузд проявляється в су ...

Ідеал (філософія)

Ідеал - вища цінність, досконалий стан того або іншого явища; зразок особистих якостей, здібностей; вища норма етичної особи; вищий ступінь етичного уявлення про благо і належність; досконалість у відносинах між людьми; найбільш довершений устрій ...

Ідеалізація

Ідеалізація - творення ідеалу через виокремлення та узагальнення деяких ознак реальних явищ. У науці ідеалізація є методом пізнання, який полягає в уявному конструюванні обєктів, яких не існує в дійсності. Ідеалізація містить момент абстрагування ...

Ідеальне (філософія)

Ідеальне - філософська категорія, протилежність матеріального, реального. Ідеальне в ідеалістичній традиції розуміється як самостійне нематеріальне начало, що існує поза простором і часом. Ідеальне в матеріалістичній традиції розуміється як відоб ...

Іманентність

Іманентність - характеристика притаманності, властивості предмету чи явища, що випливає з його внутрішньої природи. Іманентний лат. властивий, притаманний чомусь - внутрішньо притаманний предметам або явищам, той, що випливає з їхньої природи. Пр ...

Інтенціоналізм

Поняття інтенціональності, що зіграло велику роль вже в середньовічній філософії, феноменологічна школа стала розглядати як істотна ознака всього психічного: "З переживань витягуються такі, істотною рисою яких є те, що вони є суттю переживання ць ...

Інтенціональність

Інтенціональність - властивість свідомості бути спрямованою на деякий обєкт. Одне з основоположних понять філософії феноменологізму, започаткованої Едмундом Гуссерлем, а також сучасної аналітичної філософії свідомості. Позначає властивість свідом ...

Інформаційна ера

Інформаційна ера) - концептуальна ідея про те, що сучасний вік буде характеризуватися широкими можливостями для окремих осіб вільно передавати/приймати інформацію і мати миттєвий доступ до знань, що було б важко або неможливо в попередні епохи ро ...

Іпостась

Іпостась - термін античної філософії, уперше вжитий Посідонієм у значенні одиничного реального буття. У християнстві, починаючи з патристики, термін "іпостась" служить для позначення кожної з осіб триєдиного Бога. Іпостась - складова частина живо ...

Існування

Існування, екзистентність - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи. Особистісний характер екзистенції робить її недосяжною для будь-яких логіко-диску ...

Ітсизм

Ітсизм, - форма релігійного лібералізму, вираз, що класифікує віру людей, які, з одного боку, вірять у існування якоїсь подоби Бога, але не приймають і не підтримують встановлену систему вірувань, доктрин, догм та існуючих пояснень природи Бога ж ...

Калокагатія

Калокагатія - поняття давньогрецької естетики, що виражає ідеальне єднання фізичної краси та духовної досконалості - як ідеал виховання людини. Одне з перших свідчень про калокагатію міститься у діалогах давньогрецького філософа Платона "Тімей" і ...

Кама (філософія)

Кама - поняття індійської філософії, що означає приємність, задоволення чуттів, сповнення сексуальних потреб, бажання, ерос та естетичне задоволення від життя. Кама розглядається індуїзмом як одна з чотирьох пурушартх цілей життя - інші три суть ...

Кантіанство

Кантіанство - ідеалістичний філософський напрям розроблений Іммануїлом Кантом та його послідовниками, а також спільна назва філософських напрямів, течій та шкіл, що склались у XIX - на початку XX століття під безпосереднім впливом його ідей. Кант ...

Категорія (філософія)

Категорія - загальне філософське поняття, яке відображає універсальні властивості і відношення обєктивної дійсності, загальні закономірності розвитку всіх матеріальних, природних і духовних явищ. По відношенню до категорій в сучасній науці і у фі ...

Киренаїки

Кіренаїки - представники киренської філософської школи у Стародавній Греції, яка була заснована Арістіппом з Кирени, його послідовники - Арет і Арістіпп-молодший, потім Феодор, Гегесій, Аннікерід. Ця школа розвинула принципи Сократа у напрямку по ...

Китайська філософія

Китайська філософія - частина східної філософії. Її вплив на культури Китаю, Японії, Кореї, Вєтнаму та Тайваню рівнозначний впливу давньогрецької філософії на Європу.

Коеволюція

Цей термін використовуваний сучасною наукою для позначення механізму взаємообумовлених змін елементів, складових цілісної системи, що розвивається. Концепція коеволюції природи і суспільства, з якою першим виступив Н. В. Тімофєєв-Ресовський, пови ...

Компютерна теорія розуму

Компютерна теорія розуму - філософська теорія, яка стверджує, що людський розум або людський мозок є системою обробки інформації, і що мислення є однією з форм компютингу. Ця теорія у своїй сучасній формі була сформульована Гіларі Патнемом у 1961 ...

Компаративізм

Компаративизм, компоратизм - порівняльний, порівняльно-історичний методи, які застосовуються при вивченні споріднених предметів і явищ.

Конатус

Конатус - термін, що використовувався у ранніх філософських концепціях психології і метафізики й передбачав "природжену" схильність "речі" до продовження існування і самовдосконалення. Як "річ" може виступати розум, матерія чи те й інше одразу. П ...

Конвенціоналізм

Конвенціонализм - філософська концепція, за якою наукові знання є лише продуктами певних домовленостей між науковцями. Засадничим критерієм істини є внутрішня несуперечливість, тому наукову теорію можна будувати, виходячи з будь-якої довільної си ...

Кондиціоналізм

Кондиціонализм - умова) - філософська течія в природознавстві, головним чином у біології, яка заперечує обєктивність причинно-наслідкових звязків. Заснована у кінці 19 сторіччя німецьким фізіологом Максом Ферворном, філософські погляди якого близ ...

Космогонія

Космогонія, - галузь науки, в якій вивчається походження і розвиток космічних тіл і їх систем: зірок і зоряних скупчень, галактик, туманностей, Сонячної системи і всіх вхідних в неї тіл - Сонця, планет, їх супутників, астероїдів, комет, метеориті ...

Критерій

Критерій - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації. Критерій істини - мірило достовірності знань, їхньої відповідності обєктивній дійсності. Одним із основних критеріїв ...

Критеріологія

Критеріологія - філософська течія, що ставить задачею знайти ідеальні критерії, що дозволять обґрунтувати раціональне знання. Вивчається в рамках епістемології. Також іноді кажуть про науку про критерії англ. science of criteria - "стандарт" - те ...